Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Marrëdhëniet me Bashkimin Europian (BE)

Drejtoria e Integrimit me Bashkimin Europian (DIBE) është miratuar si pjesë përbërëse e gjithë strukturave qendrore të administratës publike, për nevojën e ngritjes së njësive të integrimit Europian, në kuadër drejtorie. DIBE programon dhe koordinon punën institucionale për aspektet e integrimit në BE, në bashkëpunim të ngushtë me ministrinë e Integrimit, ministrinë e Punëve të Jashtme dhe institucionet e tjera qendrore dhe strukturat e përbashkëta të këtyre programeve. DIBE ka në përbërje tre sektorë:

-    Sektori i Integrimit Europian & ESDP;
-    Zyra e Projekteve dhe Asistencës me BE;
-    Sektori i Armë-kontrollit.

Sektori i Integrimit Europian dhe ESDP

Programon dhe koordinon procesin e përditësimit të Strategjisë Sektoriale të Mbrojtjes, në kuadrin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2007-2013, në bashkëpunim të ngushtë me drejtoritë e MM dhe udhëheqjen e Departamentit të Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj (DEBASKON), pranë Këshillit të Ministrave, si dhe përgatit informacione për ecurinë dhe zhvillimet e tyre.
Sektori koordinon procesin kryesor të planifikimeve financiare dhe politikave prioritare të MM,  në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikim Programimit (DPP) dhe në përputhje me “acquis communitaire” të BE.
Merr pjesë në mbledhjet periodike dhe aktivitetet e organizuara në kuadër të Planit Kombëtar të Zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit - PKZMSA, dhe ndjek ecurinë e realizimit të detyrave, duke bashkërenduar me strukturat përgjegjëse, zbatimin e PKZMSA.
Përgatit periodikisht progres-raportet dhe raportet vjetore të zbatimit të dala nga progres-raportet e Komisionit Europian dhe dokumentet strategjike të integrimit. Monitoron procesin e zbatimit të detyrimeve të MM.
Ndjek ecurinë e procesit, në kuadër të pjesëmarrjes në misionet ushtarake të sigurisë së përbashkët Europiane të Mbrojtjes (CSDP) dhe bën rekomandimet përkatëse.

Zyra e Projekteve dhe  Asistencës me BE

Koordinon me strukturat e MM për projekte me financim të asistencës komunitare, bazuar në prioritetet sektoriale të mbrojtjes, në kuadrin e programeve indikative shumëvjeçare (MIPD) dhe programet vjetore të veprimit në kuadër të asistencës të BE.
Monitoron ecurinë dhe fazën e zbatimit të programeve të financuara nga ndihma komunitare, ofruar për strukturat e MM.
Përditëson bazën e të dhënave për programet dhe projektet e financuara nga ndihma e BE ose dypalëshe, si dhe përgatit raporte për zbatim e tyre.

Sektori i Armë-Kontrollit

Bashkëpunon me NATO dhe organizatat ndërkombëtare OSBE dhe OKB, për zbatimin e konventave në fushën e kontrollit të armëve ku vendi ynë është palë.
Marrëveshja më e rëndësishme që zë dhe pjesën kryesore në punën e sektorit të Armë-Kontrollit është Dokumenti i Vjenës 2011 (DV11). Detyrimet kryesore lidhur me zbatimin e DV11 janë:
shkëmbimi i informacionit ushtarak - planëzimi i mbrojtjes - vizita në bazat ajrore dhe njësitë ushtarake - demonstrim i armëve dhe pajisjeve ushtarake - pritja e kryerja e inspektimeve dhe vlerësimeve në kuadrin e masave të sigurisë dhe besimit reciprok (CSBM) ndërmjet vendeve anëtare të OSBE.
Sektori i Armë-Kontrollit raporton periodikisht mbi zbatimin e konventave dhe marrëveshjeve të tjera të Armë-Kontrollit si: konventa kimike "CWC", konventa kundër armëve të dëmtimit në masë "OPCW", bakteriologjike, minave kundër personit, marrëveshja mbi armët e lehta dhe të vogla "SALW", etj.
Në kuadrin e anëtarësimit me Qendrën për Bashkëpunim Rajonal (RACVIAC), bashkëpunon për zhvillimin dhe ndjekjen e programit të kësaj qendre, në fushën e Armë-Kontrollit dhe sigurisë rajonale.