Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Përmbajtja e Rregullores së Brendshme


“PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINISTRISË SË MBROJTJES DHE SHTABIT TË PËRGJITHSHËM TË FORCAVE TË ARMATOSURA”

Kreu I: Dispozita të përgjithshme

Kreu II: Funksionet e larta të drejtimit

Kreu III: Kabineti i Ministrit të Mbrojtjes

Kreu IV: Kabineti i Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të FA

Kreu V: Organizimi dhe funksionimi  i strukturave të Ministrisë së Mbrojtjes

Kreu VI: Organizimi dhe funksionimi  i strukturave të Shtabit të Përgjithshëm të FA

Kreu VII: Aktet administrative, hartimi dhe qarkullimi i tyre

Kreu VIII: Rregullat e bashkëpunimit dhe të bashkërendimit

Kreu IX: Dispozita të ndryshme

Rregullorja në formatin PDF