Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Strukturat Vartëse

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) është një institucion qëndror, me statusin e personit juridik, publik, në varësi të Ministrit të Mbrojtjes, i cili ka  si objekt të veprimtarisë kontrollin shtetëror mbi eksportin, importin, kalimin tranzit, transferimin dhe veprimtaritë ndërmjetësuese për mallrat ushtarake dhe mallrat e teknologjitë me përdorim të dyfishtë

Military Export Import Company (MEICO) është ndërmarje shtetërore në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Kjo ndërmarje është krijuar në vitin 1991 dhe që nga ky vit ushtron veprimtarinë dhe aktivitetin e saj për plotësimin e nevojave të Forcave të Armatosura shqiptare dhe të institucioneve të tjera me mallra importi specifike të karakterit ushtarak, si dhe eksporte të mallrave ushtarake të reja dhe stoqeve të ushtrisë shqiptare, si dhe të prodhimeve të industrisë ushtarake.

Qendra e Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes është nën varësinë administrative e funksionale të ministrit të Mbrojtjes. Për përmbushjen e misionit dhe detyrave të saj, në shërbim të Forcave të Armatosura, qendra merr dhe zbaton detyra edhe nga shefi i Shtabit të Përgjithshëm në raste situatash emergjente.
Në QKMBM krijohen Bordi i Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes (BKMBM), Bordi Këshillimor për Librin (BKL) dhe Bordi Këshillimor Muzikor (BKL).

Ajo përmbush detyrimin e Forcave të Armatosura për të mbajtur të informuar qytetarët shqiptarë dhe efektivat e Forcave të Armatosura, ndihmon për të fituar besimin e qytetarëve ndaj Forcave të Armatosura në operacionet e tyre në kohë paqeje, konflikti apo lufte, edukon efektivat e Forcave të Armatosura me ndjenjat e patriotizmit, virtytit qytetar, vlerat e lirisë dhe demokracisë, dhe promovon proceset e Integrimit.

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) është një institucion ndërdikasterial që ka për detyrë të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.

Spitali Ushtarak Qendror Universitar (SUQU) është institucion kombëtar shëndetësor i Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë (RSH) që siguron ndihmën mjekësore të specializuar për efektivat e Forcave të Armatosura (FA), të strukturave që parashikon statusi i ushtarakut dhe për popullsinë civile, për problemet e politraumës. SUQU gjithashtu është institucioni më i lartë, diagnostikues, mjekues, parandalues dhe trajnues, për mjekësinë ushtarake.

AIM është institucion i cili organizohet dhe funksionon si strukturë në nivel drejtorie të përgjithshme në Ministrinë e Mbrojtjes, me struktura varësie në territoret ku kryejnë veprimtarinë Forcat e Armatosura, brenda dhe jashtë vendit. AIM ka varësi direkte nga Ministri i Mbrojtjes. AIM është një Agjenci e konsoliduar që vepron në fushën e mbrojtjes si pjesë aktive e Forcave të Armatosura. Ajo mbështet Forcat e Armatosura në misione në kuadër të NATO, BE dhe OKB.

Qendra Kombëtare e Sigurisë dhe Mbrojtjes (QKSM) është institucion studimor e kërkimor në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes në nivel strategjik. QKSM e zhvillon aktivitetin e saj bazuar në kuadrin ligjor të vendit. Misioni i QKSM është mbështetja e Ministrisë së Mbrojtjes dhe institucioneve të shtetit me studime e kërkime shkencore, rajonale e teknologjike, në interes të reformave në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes së vendit, për përmbushjen e misionit kushtetues të tyre dhe të detyrimeve të integrimit në NATO dhe BE.

Muzeu i Forcave të Armatosura (MFA) është muze tipologjik dhe pasqyron ngjarjet më të rëndësishme ushtarake dhe vlerat më të mira të trashëguara nga kombi ynë gjatë historisë së tij në shekuj. Në esencë ai shpreh identitetin, kujtesën dhe progres-zhvillimin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.